Iedereen kan zetelen

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen als kandidaat moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • vlot Nederlands spreken en schrijven
 • gemotiveerd en geëngageerd zijn om als vrijwilliger de cultuursector
 • over de mogelijkheid beschikken om dit engagement te combineren met uw huidige job of studie. De vergaderingen van de structuren waarvoor u zich kandidaat stelt kunnen ‘s avonds of tijdens de werkuren plaatsvinden.
Personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, personen met een handicap en mensen in armoede worden expliciet aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

De campagne beoogt tevens een man/vrouw evenwicht te creëren binnen de betrokken structuren.

Wie komt niet in aanmerking?

In principe kan iedereen zich kandidaat stellen. In een aantal structuren gelden echter een aantal decretaal vastgelegde uitsluitingsvoorwaarden.

 

Het lidmaatschap van een adviescommissie of een beoordelingscommissie is onverenigbaar met :

 

 • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
 • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
 • het ambt van personeelslid in dienst van de Vlaamse Gemeenschap of instellingen van de Vlaamse overheid die in het kader van hun functie betrokken zijn bij de uitvoering van dit decreet;
 • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement, en van personeelsleden en leden van de raad van bestuur van steunpunten en belangenbehartigers uit de cultuursector. 

De Vlaamse regering bepaalt nader de wijze waarop de commissies moeten worden samengesteld.

 Het lidmaatschap van een strategische adviesraad is onverenigbaar met:

 • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
 • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
 • het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de betrokken strategische adviesraad behoort;
 • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
 • het ambt van personeelslid van de strategische adviesraad.

 Voor de jury’s (van de Cultuurprijzen) zijn er geen uitsluitingsvoorwaarden.

Oproepkans

Opname in de databank houdt voor de Vlaamse overheid op geen enkele wijze een verbintenis in tot effectieve oproeping of tot het recht op het volgen van een onthaalprogramma.

Selectie van de kandidaten

De selectie van de kandidaten gebeurt volgens volgende onderscheiden stappen: 

 1. aanmelden als kandidaat
 2. eerste selectie aan de hand van opgegeven informatie bij kandidaatstelling
 3. persoonlijk gesprek
 4. effectieve selectie voor een mandaat 

Nadat u zich heeft aangemeld als kandidaat kan u reageren op een vacature. In sommige gevallen kan u worden gecontacteerd op basis van uw profiel. Indien uw profiel in de kandidatendatabank overeenstemt met dat van een vrijgekomen mandaat binnen een beleids- of adviesstructuur wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

Het gesprek en de effectieve selectie van de kandidaten zullen gebeuren door één van de organisaties vermeld onder de rubriek kandidatendatabank. Deze selectie van de kandidaten gebeurt op basis van kennis en voeling met een bepaalde sector en/of thema, motivatie en op basis van specifieke competenties.

Meer info vindt u op http://www.iedereenkanzetelen.be/

 

This entry was posted in 重要通知 @nl. Bookmark the permalink.

Comments are closed.